Transparència

Estatuts i Pla Estratègic

 

Gràcies a la confiança de les sòcies, persones donants, institucions públiques i privades, hem gestionat eficientment els recursos d’acord amb els nostres objectius.

Els òrgans de representació, govern i administració de l’Associació són: l’Assemblea General i la Junta de Govern.

L’Assemblea General és l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat social i està integrada per totes les persones associades. La Junta de Govern regeix, administra i representa l’associació.

Complint amb el nostre principi de transparència, aquí trobaràs tota la informació de l’entitat:

– Els nostres Estatuts, aprovats a l’Assemblea de Sòcies el 27 de maig de 2017.

– El Pla Estratègic vigent de SETEM Catalunya (2017-2023).

– L’Estratègia d’Educació per a la Transformació Social (2020).

– El nostre Pla d’Igualtat (2020).

Memòria i comptes 2021

Memòries i comptes anteriors

X